Leveringsbetingelser

GS elektro as – generelle leveringsbetingelser fra 01.01.16


1. Innledning: Overenskomster som helt eller delvis avviker fra disse salgs- og leveringsbetingelser skal, for å være gyldig, bekreftes skriftlig av autoriserte representanter for begge parter. Selger kan endre de generelle leveringsbetingelser uten forvarsel. Betingelser vil derfor ligge med siste oppdaterte versjonen på våre internett sider.

2. Pris:All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Alle priser er eksklusive merverdiavgift, hvis ikke annet fremkommer skriftlig. Selger forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter, størrelsen på forpakninger, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisen er basert på underleverandørers tilbud og de gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse. Selger kan imidlertid ikke foreta justering for endring som måtte inntreffe etter at Selger har mottatt betaling fra kunden, eller bekreftelse fra hans bank at betaling vil skje innen fem arbeidsdager.

3. Kabelkappomkostninger: Kostnader forbundet med kabelkapp belastes kjøper for de til enhver tid gjeldende priser. Det foretas kun kapp ved kjøp av spesialkabel direkte fra produsent. Kjøp av hele sneller eller tromler vil ikke medføre omkostninger.

4. Levering og forsendelsesmåte: Kjøp over kr 10 000,- eks mva. leveres fraktfritt. Forsendelsesmåte velges av selger i forhold til vare, endelig forsendelsessted og leveringsfrist.

5. Emballasje, tromler og EE-avfall: Emballasje som benyttes for pakking og transport belastes Kjøper. Alle tromler belastes i henhold til gjeldende prisliste. Tomme tromler taes normalt ikke i retur.

6. Betalingsbetingelser: Betaling skal skje etter netto pr. 15 dager. Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til morarenteloven, lov 17. desember 1976 nr 100.

7. Salgspant og annen sikkerhet: Selger har salgspant i de leverte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt, jfr panteloven § 3-14 flg. Kjøper er ikke berettiget til å videreselge de leverte produkter som er beheftet med salgspant før kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt.

8. Leveringstid: Leveringstiden løper fra den dag ordren og alle spesifikasjoner og opplysninger, som er nødvendige for effektuering av ordren er mottatt hos selger. For lagerførte varer som er bestilt innen avtalt er normal leveringstid 1-7dager.

 9. Erstatning ved forsinkelse. Selger er bare ansvarlig for tap påført Kjøper som følge av Selgers forsinkelse, dersom dette er skriftlig avtalt på forhånd, begrenset oppad til 10 % av kjøpesummen for den forsinkede vare. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for Kjøpers indirekte tap og konsekvensskade.

10. Retur av varer: Retur skal alltid avtales på forhånd med Selger som utsteder retur-ordrenr., som returgodset skal merkes med. Retur skal være emballert for transport. Antall kolli, vekt og telefon nummer til kjøpers kontaktperson som er ansvarlig for returen skal oppgis til selger. Utgåtte produkter eller skaffevarer må forhånds-godkjennes av våre leverandører før Selger eventuelt kan ta imot slik retur. Eventuelle returtillegg fra leverandører på skaffevarer/utgåtte produkter kan belastes kunde. Feil bestilt vare på netthandel/EDI anses som kundefeil. Feillevering: Krediteres i henhold til fakturert pris. Kundefeil: Salgbar vare i uskadd originalemballasje krediteres med netto fakturapris -20%. Salgbar vare i brutt forpakning og kappet kabel i salgbar lengde krediteres med netto fakturapris – 30%. Retur uten fakturareferanse krediteres med avtalepris – 50% Returfrakt: Returfrakt betales av Kjøper med unntak av feilleveranser.

11. Reklamasjon for mangler eller skade Der hvor GS Elektro AS sine distribusjonsruter får adgang til levering på kundens eiendom, eller prosjektplass uten mottager tilstede, anses varene som levert uten at det foreligger kvittering av mottager.

12. Garanti: Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning Selger er dekket av underleverandørens garantibestemmelser, som regel 12 måneder. Garantien gjelder material- og produksjonsfeil, og er begrenset til gratis omlevering eller reparasjon på Selgers verksted i ordinær arbeidstid. Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelser med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kjøper. Ønskes garantiservice utført hos Kjøper belastes reise og diett etter regning. Garantiansvaret bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten Selgers samtykke, varen er skadet som følge av ukyndig behandling, feilaktig montering eller brudd på offentlige bestemmelser. Garantien dekker ikke skade ved slitasje som følge av normal bruk.

13. Tvister: Tvister i forbindelse med leveranser, hvor disse betingelser kommer til anvendelse, skal løses ved voldgift i samsvar med tvistemålslovens kap. 32.